Sluneční fotobanka
Zdroj fotografií pro Vaše weby a publikace.
Přijatelné ceny. Množstevní slevy. Některé snímky zdarma.
0

Obchodní a licenční podmínky

Platné do 1. března 2016


Aktuální obchodní a licenční podmínky

1. Smluvní strany

Provozovatelem fotobanky, webových stránek sunphotostock.com, je Václav Černý, sídlem Dr. E. Beneše 630, 517 21, Týniště nad Orlicí, IČ: 46493077 (dále jen „Provozovatel“).

Zákazníkem se stává jakákoliv fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která se na stránkách Provozovatele zaregistruje a nebo nezaregistruje a stránky Provozovatele využívá, nahrává a nebo stahuje z nich obsah (dále jen „Zákazník“).

2. Podmínky uzavření smlouvy

Zákazník přístupem na webové stránky Provozovatele, jejich používáním, nahráváním a stahováním materiálů bere na vědomí tyto obchodní podmínky a souhlasí s nimi a bude vázán touto dohodou stejně jako klienti nebo partneři, které zastupuje při využívání těchto stránek.

Zákazník se může zaregistrovat nebo využívat stránky Provozovatele bez registrace. Provozovatel si vyhrazuje právo poskytnout registrovaným uživatelům rozšířené funkce, které jinak nejsou dostupné neregistrovaným uživatelům.

Potvrzením objednávky na nákup fotografií, a dalšího obsahu, na webových stránkách a v internetovém obchodě Provozovatele Zákazník vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění s touto smlouvou a všemi podmínkami nákupu fotografií na webových stránkách Provozovatele. Zákazník i Provozovatel jsou povinni v průběhu trvání Smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy, ustanovení smlouvy a těchto podmínek.

Zákazník uzavřením této smlouvy získává svůj unikátní přístup (login, který je totožný s jeho e-mailovou adresou a heslo) do chráněné části webových stránek Provozovatele, odkud může spravovat: své kontaktní údaje, editovat vstupní heslo, zadávat objednávky, prohlížet historii vlastních objednávek a má přístup k vystaveným fakturám za objednané služby. Není dovoleno tyto stránky jakkoliv zneužívat. Při přihlašování na tyto stránky a jejich používání není dovoleno používat jakýkoliv automatizovaný software.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn uzavírat Smlouvu s Provozovatelem jménem třetích stran, jestliže mu k tomu třetí strana nedala předem souhlas. Zákazník nese plnou zodpovědnost za veškeré objednávky, změny a úpravy, které byly provedeny z jeho administračního rozhraní nebo s použitím jemu přidělených přihlašovacích údajů do této administrace. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že musí sám zabezpečit své přihlašovací údaje a to tak, aby v maximální míře vyloučil jejich zneužití neoprávněnými osobami.

3. Ochrana osobních údajů a odpovědnost provozovatele

Provozovatel jako zpracovatel osobních údajů činí opatření k ochraně osobních údajů svých klientů v rozsahu podmínek stanovených zpracovatelům osobních údajů. Provozovatel však nenese odpovědnost za neoprávněné zachycení nebo uložení osobních údajů zadávaných na veřejné internetové síti v souvislosti s používáním stránek sunphotostock.com nebo při elektronické komunikaci s Provozovatelem třetí stranou. Provozovatel činí opatření k zabezpečení stránek. Přesto nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat uživatele stránek způsobené nesprávným užíváním webu, virem nebo neoprávněným zásahem ze strany uživatele či třetí strany.

Provozovatel nenese odpovědnost za dočasnou nefunkčnost stránek způsobenou z důvodu technické poruchy.

Provozovatel si vyhrazuje právo na omezení provozu nebo přerušení provozu on-line služby bez předchozího upozornění a uživateli po tuto dobu nevzniká nárok na žádné náhrady nebo kompenzace.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel není nijak zodpovědný za jakékoli škody finančního, materiálního či duševního charakteru, které Zákazníkovi vzniknou v důsledku uvedení neplatných a/nebo neaktuálních údajů do databáze Provozovatele, a že není oprávněn náhradu jakékoli takto vzniklé škody na Provozovateli vymáhat.

Provozovatel aktualizuje, doplňuje a obměňuje obsah svých webových stránek a může kdykoli odstranit nebo změnit jakékoli informace nebo služby poskytované na těchto stránkách. Přes maximální snahu nemůže Provozovatel garantovat úplnost a přesnost všech informací na webových stránkách.

4. Objednávání a uhrazení ceny fotografií

Cenu fotografií lze hradit dvěma způsoby. Výchozím nastavením je hrazení ceny pomocí kreditu. Výchozí cena 1 kreditu je 1 koruna česká. Kredity lze nakupovat z přednastavených množstvích. Nejmenší možné množství odpovídá výchozí ceně kreditu a se zvyšujícím se množstvím cena klesá. Další možností je objednávat fotografie pomocí košíku a objednávky. Cena je v takovém případě určena nabídkou. Tato možnost je pro Zákazníka méně finančně výhodná.

Pouze pro volbu kredit! Zákazník si kredit nejdříve objedná a obratem mu jsou zaslány platební údaje e-mailem. Po uhrazení požadované částky je kredit připsán zásahem provozovatele. Platnost kreditu je 6 měsíců. Pokud Zákazník nevyčerpá všechen kredit během jeho platnosti, je mu kredit pozastaven. Požadavkem na jakýkoliv počet kreditů a jeho uhrazením do 12 měsíců po ukončení platnosti kreditu, je Zákazníkovi starý kredit umožněno použít. Po uplynutí 1 roku po ukončení platnosti kreditu, zbylý kredit propadá Provozovateli.

Pouze pro volbu košík! Zákazník může vytvořit novou objednávku pomocí nákupního košíku. Do objednávky je možné přidávat další položky až do její potvrzení. Potvrzením objednávky je objednávka uzavřena a probíhá čekání na platbu.

Zaplatit je možné dvěma způsoby a to převodem na bankovní účet v České republice, nebo pomocí služby Moneybookers. Po obdržení platby administrátor změní stav objednávky na „přijata“ a Zákazník od té chvíle může jednotlivé fotografie stahovat pomocí odkazů v objednávce. Na tuto skutečnosti je zákazník upozorněn e-mailem.

Doba od připsání platby na účet Provozovatele do možnosti Zákazníka stahovat fotografie je dle aktuálních možností Provozovatele co nejkratší, zpravidla kratší, než 24 hodin, nejpozději však do 3 pracovních dnů.

5. Stahování fotografií

Provozovatel garantuje zobrazení odkazů na stažení jednotlivých po dobu 6 kalendářních dnů od změny stavu administrátorem. Po uplynutí této doby Zákazník již nemá právo fotografie stahovat.

Pouze pro volbu kredit! Pokud má Zákazník aktivní kredit a klikne na tlačítko „Stáhnout“, je kredit odečten. Pokud se Zákazníkovi nepodaří požadovanou fotografii stáhnout, může tak učinit opakovaně dodatečně po dobu 6 dní v sekci „Dodatečná stažení“.

Pokud Zákazník nestihl do této doby fotografie stáhnout, nemá již žádný nárok na náhradu ani vrácení zaplaceného kreditu. Výjimkou je případ, kdy jsou odkazy pro stažení fotografií nefunkční a Zákazník o této skutečnosti informuje e-mailem Provozovatele v době do 6 kalendářních dnů. V takovém případě je Provozovatel povinen doručit fotografie Zákazníkovi alternativním způsobem na základě žádosti Zákazníka.

6. Ceny fotografií

Cena každé fotografie je jednou určena a v čase se může měnit. Některé fotografie jsou poskytovány zdarma. Pro jejich stažení je však třeba použít stejný postup jako u placených fotografií.

7. Vrácení zboží

Provozovatel poskytuje na svých webových stránkách pouze takové zboží, u kterého není vrácení zboží možné. Zákazník bere tuto skutečnost na vědomí a souhlasí s ní.

8. Licence jednotlivých fotografií

Zákazník bere na vědomí, že fotografie a další obsah stažený na webových stránkách Provozovatele podléhají licenčním ujednáním a tímto stvrzuje, že bude tato licenční ujednání plně respektovat.

Licence pro použití fotografií vychází z licence Royalty-Free License (RF).

Maximální počet kopií pro tištěné materiály (letáky, časopisy, knihy) je 250 000 kusů.

Pro webové stránky a blogy smí být max. rozlišení fotografie 800 x 600 px.

Za užití materiálů se považuje následné zveřejnění či zpřístupnění materiálů nebo jejich částí pro zpravodajské, informační, ilustrativní, výstavní nebo jiné účely ať samostatně nebo ve spojení s další textovou či jinou náplní, jakož i nekomerční použití.

Není povoleno užití fotografií pro:
- designové šablony pro další prodej (pro web nebo tisk)
- tisky pro další prodej (plakáty, pohlednice, kalendáře, interiérové dekorace apod.)
- tisky na spotřebním zboží (hrnky, trička, oděvy apod.)

Licence je udělována jako nevýhradní a je platná od okamžiku úhrady za učiněnou objednávku.

Udělená licence neobsahuje oprávnění k užití materiálů zobrazujících fyzickou osobu bez jejího souhlasu či bez souhlasu osob stanovených zákonem a platnou legislativou v případě užití materiálů zobrazujících zesnulou osobu. Užití v případech uvedených v tomto bodě je umožněno pouze v rámci zákonné licence uvedené v § 12. odst. 3 občanského zákoníku, to znamená pouze v rámci zpravodajské licence.

Nabyvatel není oprávněn obsah materiálů jakkoliv pozměňovat bez souhlasu poskytovatele. Povoleny jsou jen nutné úpravy sloužící ke zkvalitnění zobrazení při reprodukci, které nepozmění původní barevnou atmosféru fotografie. Základní výřezy jsou povoleny pouze v případě nenarušení či nepozměnění souvislostí a informační hodnoty materiálů. Retuš, výmaz nebo doplňování objektů do materiálů je výslovně zakázána.

Použití poskytovaného zboží není geograficky omezeno.

Náhledy fotografií je možné používat v elektronické a tištěné podobě pouze s uvedením zdroje https://www.sunphotostock.com/

Použití zboží z webových stránek Provozovatele pod jinou licencí je možné pouze na základě individuální dohody Zákazníka s Provozovatelem.

9. Platnost

Výše uvedené obchodní a licenční podmínky nabývají platnosti 14. června 2014 a jsou platné do odvolání.

10. Výzva

Pokud nesouhlasíte s těmito obchodními podmínkami, žádáme Vás, abyste tyto stránky dále nevyužívali.