Sluneční fotobanka
Zdroj fotografií pro Vaše weby a publikace.
Přijatelné ceny. Množstevní slevy. Některé snímky zdarma.
0

Obchodní a licenční podmínky

1. Smluvní strany

Provozovatelem fotobanky, webových stránek sunphotostock.com, je Václav Černý, sídlem Dr. E. Beneše 630, 517 21, Týniště nad Orlicí, Česká republika, IČ: 46493077 (dále jen „Provozovatel“).

Zákazníkem se stává jakákoliv fyzická osoba způsobilá k právním úkonům nebo právnická osoba, která se na stránkách Provozovatele zaregistruje a nebo nezaregistruje a stránky Provozovatele využívá a stahuje z nich obsah (dále jen „Zákazník“).

2. Podmínky uzavření smlouvy

V těchto licenčních a obchodních podmínkách se poskytované fotografie a vytvořené obrázky dále označují pod pojmem „Poskytovaný obsah“.

Zákazník přístupem na webové stránky Provozovatele, jejich používáním a stahováním Poskytovaného obsahu bere na vědomí tyto obchodní a licenční podmínky a souhlasí s nimi a bude vázán touto dohodou stejně jako klienti nebo partneři, které zastupuje při využívání těchto stránek.

Zákazník se může zaregistrovat nebo využívat stránky Provozovatele bez registrace. Provozovatel si vyhrazuje právo poskytnout registrovaným uživatelům rozšířené funkce, které jinak nejsou dostupné neregistrovaným uživatelům.

Potvrzením registrace a potvrzením objednávky na nákup kreditu, určenému ke stažení Poskytovaného obsahu, na webových stránkách a v internetovém obchodě Provozovatele Zákazník vyjadřuje svůj jednoznačný souhlas a porozumění s touto smlouvou a všemi podmínkami nákupu fotografií nebo vytvořených obrázků na webových stránkách Provozovatele. Provozovatel i Zákazník jsou povinni v průběhu trvání Smlouvy dodržovat všeobecně platné právní předpisy České republiky, ustanovení smlouvy a těchto podmínek.

Zákazník registrací získává svůj unikátní přístup (login, který je totožný s jeho e-mailovou adresou a heslo) do chráněné části webových stránek Provozovatele, odkud může spravovat své kontaktní údaje, editovat vstupní heslo, zadávat objednávky, prohlížet historii vlastních objednávek a má přístup k vystaveným fakturám za objednané služby. Není dovoleno tyto stránky jakkoliv zneužívat. Při přihlašování na tyto stránky a jejich používání není dovoleno používat jakýkoliv automatizovaný software.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že není oprávněn uzavírat Smlouvu s Provozovatelem jménem třetích stran, jestliže mu k tomu třetí strana nedala předem souhlas. Zákazník nese plnou zodpovědnost za veškeré objednávky, změny a úpravy, které byly provedeny z jeho administračního rozhraní nebo s použitím jemu přidělených přihlašovacích údajů do této administrace. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že musí sám zabezpečit své přihlašovací údaje a to tak, aby v maximální míře vyloučil jejich zneužití neoprávněnými osobami.

3. Ochrana osobních údajů a odpovědnost Provozovatele

Provozovatel jako zpracovatel osobních údajů činí opatření k ochraně osobních údajů svých klientů v rozsahu podmínek stanovených zpracovatelům osobních údajů. Provozovatel však nenese odpovědnost za neoprávněné zachycení nebo uložení osobních údajů zadávaných na veřejné internetové síti v souvislosti s používáním stránek sunphotostock.com nebo při elektronické komunikaci s Provozovatelem třetí stranou. Provozovatel činí opatření k zabezpečení stránek. Přesto nenese odpovědnost za ztrátu nebo poškození dat uživatele stránek způsobené nesprávným užíváním webu, virem nebo neoprávněným zásahem ze strany uživatele či třetí strany.

Provozovatel nenese odpovědnost za dočasnou nefunkčnost stránek způsobenou z důvodu technické poruchy.

Provozovatel si vyhrazuje právo na omezení provozu nebo přerušení provozu on-line služby bez předchozího upozornění a uživateli po tuto dobu nevzniká nárok na žádné náhrady nebo kompenzace.

Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že Provozovatel není nijak zodpovědný za jakékoli škody finančního, materiálního či duševního charakteru, které Zákazníkovi vzniknou v důsledku uvedení neplatných a/nebo neaktuálních údajů do databáze Provozovatele, a že není oprávněn náhradu jakékoli takto vzniklé škody na Provozovateli vymáhat.

Provozovatel aktualizuje, doplňuje a obměňuje Poskytovaný obsah svých webových stránek a může kdykoli odstranit nebo změnit jakékoli informace nebo služby poskytované na těchto stránkách. Přes maximální snahu nemůže Provozovatel garantovat úplnost a přesnost všech informací na webových stránkách.

4. Uhrazení Poskytovaného obsahu

Pro získání Poskytovaného obsahu je třeba získat kredit. Jedná se o předplatné. Jeho cena je určena nabídkou. Kredit lze uhradit v měnách, které Provozovatel připouští. Výchozí měnou je Koruna česká (CZK). Ceny v jiných měnách mohou obsahovat příplatky, spojené s finančními náklady při převodu měn.

Výchozí cena 1 kreditu je 1 koruna česká (1 CZK). Kredity lze nakupovat z přednastavených množstvích. Nejmenší možné množství odpovídá výchozí ceně kreditu a se zvyšujícím se množstvím cena klesá.

Postup: Zákazník si kredit nejdříve objedná a obratem mu jsou zaslány platební údaje e-mailem. Po uhrazení požadované částky je kredit připsán automaticky, nebo manuálním dotazem Zákazníka pomocí tlačítka, nebo zásahem provozovatele. Platnost kreditu je 365 dní. Pokud Zákazník nevyčerpá všechen kredit během jeho platnosti, je mu kredit pozastaven. Vyřízeným požadavkem na jakýkoliv počet dalších kreditů a jeho uhrazením do dalších 365 dní po ukončení platnosti kreditu, je Zákazníkovi starý kredit přičten nazpět. Po uplynutí 365 dní po ukončení platnosti kreditu, zbylý kredit propadá Provozovateli.

Provozovatel se zavazuje poskytnout minimálně 1 způsob zaplacení kreditu a to převodem na bankovní účet v České republice. Provozovatel v rámci svých možností poskytne také další možné způsoby zaplacení. Po obdržení platby je Zákazníkovi připsán kredit a Zákazník může Poskytovaný obsah stahovat. Na tuto skutečnosti je zákazník upozorněn e-mailem.

Doba od připsání platby na účet Provozovatele do připsání kreditu na účet Zákazníka je dle aktuálních možností Provozovatele co nejkratší, zpravidla kratší, než 12 hodin. Maximální doba připsání kreditu na účet Zákazníka je 24 hodin. Pokud se jedná o platbu, která umožnuje online ověření, zobrazí se u nákupu zákazníka ověřovací tlačítko a Zákazník pak může docílit okamžitého připsání kreditu na jeho účet.

5. Stahování Poskytovaného obsahu

Po prvním stažení položky Poskytovaného obsahu je odečten příslušný kredit. Pokud se přitom nepodaří Zákazníkovi Poskytovaný obsah uložit, má možnost použít Dodatečné stažení, které je bezplatné.

Provozovatel garantuje zobrazení odkazů na dodatečné stažení Poskytovaného obsahu po dobu 90 kalendářních dnů od prvního stažení. Po uplynutí této doby Zákazník již nemá právo Poskytovaný obsah takto stahovat, může však učinit stažení nové, za které mu je odečten příslušný kredit.

Pokud Zákazník nestihl do této doby Poskytovaný obsah stáhnout, nemá již žádný nárok na náhradu ani vrácení zaplaceného kreditu. Výjimkou je případ, kdy jsou odkazy pro stažení Poskytovaného obsahu nefunkční a Zákazník o této skutečnosti informuje e-mailem Provozovatele v době do 7 kalendářních dnů. V takovém případě je Provozovatel povinen doručit Poskytovaný obsah Zákazníkovi alternativním způsobem na základě žádosti Zákazníka.

6. Ceny Poskytovaného obsahu

Cena každé položky Poskytovaného obsahu je určena a v čase se může měnit. Některé položky jsou poskytovány zdarma. Pro jejich stažení je však třeba použít stejný postup jako u placeného Poskytovaného obsahu. Cena je uváděna v kreditech.

Poskytovaný obsah může být nabízen v různých rozlišeních. Pokud není uvedeno jinak, je nabízen ke stažení v nejvyšším možném rozlišení. Různá rozlišení jsou nabízena vždy na detailu Poskytovaného obsahu.

7. Vrácení Poskytovaného obsahu

Provozovatel poskytuje na svých webových stránkách pouze takový Poskytovaný obsah, u kterého není vrácení možné. Zákazník bere tuto skutečnost na vědomí a souhlasí s ní.

8. Licence Poskytovaného obsahu

Zákazník bere na vědomí, že Poskytovaný obsah stažený na webových stránkách Provozovatele podléhá licenčním ujednáním a tímto stvrzuje, že bude tato licenční ujednání plně respektovat.

Licence pro použití Poskytovaného obsahu vychází z licence Royalty-Free License (RF).

Maximální počet kopií pro tištěné materiály (letáky, časopisy, knihy, plakáty, pohlednice, kalendáře, interiérové dekorace, potisky na textil, na nádobí a spotřební materiál obecně) je 500 000 kusů.

Pro webové stránky a blogy smí být použito rozlišení Poskytovaného obsahu takové, aby delší strana dosahovala max. 1200 px.

Za užití materiálů se považuje následné zveřejnění či zpřístupnění materiálů nebo jejich částí pro zpravodajské, informační, ilustrativní, výstavní nebo jiné účely ať samostatně nebo ve spojení s další textovou či jinou náplní, jakož i nekomerční použití.

Licence je udělována jako nevýhradní a je platná od okamžiku úhrady za učiněnou objednávku. U fyzických osob je licence doživotní a nepřechází na dědice. U právnických osob je licence platná až do data zániku právnické osoby a přechází na právní nástupce. Licence nepřevádí autorské právo.

Udělená licence neobsahuje oprávnění k užití materiálů zobrazujících fyzickou osobu bez jejího souhlasu či bez souhlasu osob stanovených zákonem a platnou legislativou v případě užití materiálů zobrazujících zesnulou osobu. Užití v případech uvedených v tomto bodě je umožněno pouze v rámci zákonné licence uvedené v § 12. odst. 3 občanského zákoníku České republiky, to znamená pouze v rámci zpravodajské licence.

Nabyvatel není oprávněn obsah materiálů jakkoliv pozměňovat bez souhlasu poskytovatele. Povoleny jsou jen nutné úpravy sloužící ke zkvalitnění zobrazení při reprodukci, které nepozmění původní barevnou atmosféru Poskytovaného obsahu. Základní výřezy jsou povoleny pouze v případě nenarušení či nepozměnění souvislostí a informační hodnoty materiálů. Retuš, výmaz nebo doplňování objektů do materiálů je výslovně zakázána.

Použití Poskytovaného obsahu není geograficky omezeno.

Náhledy Poskytovaného obsahu je možné používat v elektronické a tištěné podobě pouze s uvedením zdroje sunphotostock.com.

Použití Poskytovaného obsahu z webových stránek Provozovatele pod jinou licencí je možné pouze na základě individuální dohody Zákazníka s Provozovatelem.

9. Platnost

Výše uvedené obchodní a licenční podmínky nabývají platnosti 10. března 2016 a jsou platné do odvolání. Zároveň se jimi ruší předcházející Obchodní a licenční podmínky z 14. června 2014.

10. Výzva

Česká verze těchto obchodních a licenčních podmínek je primární a má přednost před ostatními překlady, pokud by došlo k rozporu.

Pokud nesouhlasíte s těmito obchodními podmínkami, žádáme Vás, abyste tyto stránky dále nevyužívali.